Groep 1-2

11 december 2018

Hier vindt u praktische informatie met betrekking tot groep 1-2.

Op Bs LeerRijk werken we in de groep 1-2 met heterogene groepen volgens het concept ontwikkelingsgericht onderwijs met aspecten van programmagericht onderwijs. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze zijn betrokken en kunnen gemotiveerd werken wanneer ze zich op hun gemak voelen en aan de drie basisbehoeften is voldaan: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Bewegings- en experimenteerdrang van het jonge kind vragen om een omgeving, waarin het spel centraal staat. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Spelen is hun manier van leren. In het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen. Voor jonge kinderen vindt ontwikkeling plaats door concrete ervaringen op te doen: het lijfelijk ontdekken van materialen en levensecht spelen staan centraal. Een rijke speelleeromgeving is een voorwaarde om de betrokkenheid van de kinderen te behouden en/of te verhogen. Een speelleeromgeving is rijk als het prikkelt tot verkennen, handelen, experimenteren, ontdekken en spelen. De basis hiervoor wordt gelegd door aantrekkelijke en gevarieerde hoeken en uitdagende levensechte materialen. Kortom, een doelgericht, beredeneerd en betekenisvol aanbod. We bieden het onderwijs thematisch aan. We nemen een actualiteit/ prentenboek als uitgangspunt. Samen met de kinderen richten we een betekenisvolle themahoek in en koppelen daaraan een uitstapje naar de echte wereld. Hierbij is de ouderbetrokkenheid groot.

Tijdens speelwerktijd werkt het kind aan opdrachten die in het teken staan van het thema. Deze opdrachten zijn zo samengesteld dat het kind uitgenodigd wordt om spelenderwijs leerervaringen op te doen. De opdrachten staan weergegeven op het planbord. Vanaf groep 1 leren kinderen hoe met het planbord om te gaan. In groep 2 wordt dit verder uitgebouwd. Ze leren hun taken zelfstandig plannen. Vooral tijdens het zelfstandig werken hebben we de gelegenheid om kinderen te observeren en extra te begeleiden. We hanteren ontwikkelingslijnen van Kijk als observatiesysteem. Naast de speelwerktijd vinden er op verschillende momenten van de dag kringactiviteiten plaats. De kring heeft een veelzijdig karakter.

• In de kring wisselen de kinderen ervaringen, gevoelens en gedachten met elkaar uit;
• De kring is de plek waar aandacht wordt gegeven aan het luisteren naar elkaar, het stellen
van vragen;
• In de kring komen thema/leergesprekken aan de orde;
• In de kring wordt de planning van de week of dag besproken;
• In de kring wordt met de kinderen geëvalueerd en gereflecteerd.

Naast de kringactiviteiten en de speelwerktijd besteden we dagelijks aandacht aan bewegingsonderwijs, muziek en spel. Op drie momenten in de week hebben we HoekenRijk. HoekenRijk is hoekenwerk op een vast moment in de middag (tijdsduur: ± 45 minuten). De kinderen van groep 1 blijven in hun eigen groep. De kinderen van groep 2 en 3 maken een keuze uit de diverse hoeken in de verschillende lokalen/ruimtes van de onderbouw. Dit doen ze aan de hand van een gezamenlijk planbord. We zijn gestart met verschillende activiteiten in de diverse hoeken: een lees- schrijfhoek, rekenhoek, ontdekhoek, constructiehoek, bouwhoek, creahoek, themahoek. Door de inzet van HoekenRijk leren de kinderen van groep 2 en 3 van en met elkaar. De kinderen van groep 1-2 zijn gewend om in hoeken te werken. Het aanbod in HoekenRijk creëert een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3: LeerRijke momenten in de LeerRijke hoeken van HoekenRijk! We bieden de kinderen structuur, veiligheid en vertrouwen.

Terug naar overzicht