Medisch protocol

Medicijnverstrekking en medisch handelen op basisscholen
Op basisschool LeerRijk volgen we het Medisch handelingsprotocol Prodas. Dit treft u hieronder aan.
Verder willen we u wijzen op een brief d.d. 12 juni 2015 die hierover gaat. Er worden in de brief een aantal formulieren genoemd die u via onze site kunt downloaden en invullen. Dit zijn:

Brief 12 juni 2015 Toestemmingsformulier (ook bijlage bij inschrijving) Toestemmingsformulier toedienen medicijnen Toestemmingsformulier medisch handelen

Medisch handelingsprotocol Prodas

Inleiding
Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar werknemers, voert Prodas een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van geneesmiddelen en het verrichten van handelingen van medische aard.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders/verzorgers toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct uitvoeren van kleine medische ingrepen. Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na schooltijd of tussen de middag, thuis worden toegediend. De scholen dienen dit als hoofdregel van beleid uit te voeren.

Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven, is het niet helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische handelingen onder schooltijd noodzakelijk zijn. Het kan dan gaan om geplande activiteiten maar ook om handelingen als gevolg van een ongeval. Mede in het kader van vraagstukken over aansprakelijkheid, dienen de verantwoordelijkheden van personeelsleden helder te zijn vastgelegd.

Medicijnverstrekking

1. Eénmalig, niet voorgeschreven medicijnverstrekking
Elke school heeft eenvoudige medicijnen in huis, bijvoorbeeld: kinderparacetamol, een middel tegen insektenbeten. Bij het toedienen daarvan zal de school de benodigde terughoudendheid betrachten. Deze middelen worden eventueel zonder overleg met ouders/verzorgers, oraal toegediend. Bij aanmelding dienen de ouders/verzorgers aan te geven waar het kind eventueel allergisch voor is. Het is aan de ouders/verzorgers om op dit punt tussentijdse wijzigingen aan de school door te geven zodat de informatie actueel blijft.
Algemene medicijnen worden op school in een afgesloten kast bewaard. Een persoonslid (bij voorkeur de BHV’er) is verantwoordelijk voor het beheer van deze medicijnen.

2. Verstrekking van voorgeschreven medicijnen
Er is een onderscheid tussen zogenaamde BIG-handelingen en andere manieren van het verstrekken van medicijnen.
a. BIG-handelingen
BIG staat voor Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven, handelingen rondom sondevoeding, insuline toedienen en meten bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten d.m.v. een vingerprikje. Deze handelingen mogen volgens de wet slechts worden verricht door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Leerkrachten zijn niet gekwalificeerd om BIG-handelingen te verrichten. Doen zij dit toch, dan zijn zij én de werkgever (Prodas) civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgbaar, ongeacht een schriftelijke toestemming van ouders. Prodas staat BIG-handelingen door leerkrachten dan ook niet toe. De school biedt ouders/verzorgers de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden activiteiten te (laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders/verzorgers.
b. Andere manieren van het verstrekken van medicijnen
Indien een kind regelmatig (tijdelijk of permanent) medicijnen toegediend moet krijgen (anders dan BIG-handelingen), dienen ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen middels het formulier “Verzoek tot ondersteuning van medicijn-gebruik”. De handelingswijze op dit formulier dient door de ouders/verzorgers duidelijk te worden ingevuld en van een toelichting te worden voorzien. De leerkracht dient dit zorgvuldig op te volgen.
Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard.

Leerkrachten hebben het recht om de hierboven beschreven medische handelingen (vallend onder de ‘overige te verrichten werkzaamheden’ van de functie) te weigeren. Leerkrachten melden dit dan bij de schooldirecteur. De directeur registreert deze melding d.m.v. een notitie in het personeelsdossier.

Kennisgeving
Bij aanname medicatieverzoeken t.b.v. kinderen wordt expliciet op de inhoud van dit protocol gewezen. Dit wordt aan de betreffende ouders/verzorgers verstrekt.
Het aanmeldingsformulier voor leerlingen, verwijst naar dit protocol.

Ongeval/EHBO
In het geval er sprake is van een ongeval, is de aard van het ongeval bepalend voor het handelen van het personeel.
Omdat elke school beschikt over een of meer BHV’ers zijn (BHV = bedrijfshulpverlening), is voor deze personen een rol weggelegd bij het verlenen van hulp. Veelal gaat het om ongevallen waar kan worden volstaan met eenvoudige medische handelingen (schoonmaken / ontsmetten / pleister plakken / verband aanleggen). Dat kan uiteraard door de leerkracht zelf worden verricht. Indien er sprake is van een ongeval waarbij niet kan worden volstaan met deze meest eenvoudige medische handelingen, gaat het personeel als volgt te werk:

  • De hulp van de BHV’er (dan wel iemand die beschikt over een geldig EHBO-diploma) dient z.s.m. te worden ingeroepen. Indien nodig, wordt er meteen contact gezocht met een arts, de eerste hulp-afdeling van het ziekenhuis of wordt een ambulance opgeroepen (112).
  • Het kind moet zoveel mogelijk in veiligheid worden gebracht.
  • Stabiliseren van het kind.
  • Het naar eigen inzicht uitvoeren van handelingen in situaties die levensbedreigend zijn en waar de tijd ontbreekt om deskundige hulp in te schakelen (zie hierna onder zorgplicht).

Zorgplicht
Er kunnen zich acute (nood)situaties voordoen die om onmiddellijke actie en hulp vragen. Uiteraard heeft een ieder dan de zorgplicht om op te treden en te handelen. Echter; laat daarbij medische handelingen zoveel als mogelijk achterwege. Een verkeerde handeling kan namelijk vergaande consequenties hebben en eerder kwaad doen dan goed.

Verzekering
indien de personeelsleden zich aan dit protocol houden, zijn zij en de school in principe verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van Prodas.