Medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR 2019-2020 Jaaragenda MR 2020-2021

Algemene informatie MR
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te leggen. Hierdoor is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor de schoolleiding worden.
De MR heeft ook een reglement dat u HIER kunt vinden.

Wat is een medezeggenschapsraad?
Een medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk ingestelde afvaardiging van ouders/verzorgers en personeelsleden welke een aantal advies- en instemmingsrechten heeft ten aanzien van belangrijke besluiten die een school wil nemen. Bovendien heeft de MR een adviserende rol.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
De samenstelling van de MR op onze basisschool bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.
De huidige bezetting van de MR van onze school bestaat uit de volgende personen:

  • Anne Borgers - personeelsgeleding
  • José Cuppen - personeelsgeleding
  • Ger Vranken - personeelsgeleding
  • Monique Debeij - oudergeleding
  • Frits Hurkmans - oudergeleding
  • Elke Wijnen - oudergeleding

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
Er staan jaarlijks gemiddeld 6 MR vergaderingen op de agenda. Tijdens deze vergaderingen passeren eigenlijk alle voorkomende onderwerpen en gebeurtenissen de revue. Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR standpunten voorleggen. Als de MR een voorstel doet aan de schoolleiding, dan moet deze reageren op dat voorstel. De MR zorgt jaarlijks voor een jaarverslag waaruit blijkt wat zij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. De MR heeft besloten alle relevante informatie te publiceren op de website van de school. Zo kunnen ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school. Om de notulen van de MR in te zien, kunt u altijd terecht bij de leerkrachten van die deel uit maken van de MR. Dat zijn dit schooljaar juf Anne, juf José en meester Ger.

Blijft het bij praten alleen?
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De schoolleiding kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
Het zou een beetje te ver voeren om hier alle rechten van de MR op te noemen. Een overzicht van deze rechten staan beschreven in de wet medezeggenschap scholen (WMS).

Verkiezingen; kritische meepraters gezocht
Op het einde van de zittingstermijn van een MR lid, worden verkiezingen uitgeschreven. Dit is in het belang van het goed functioneren van de school en dus in het belang van de kinderen. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kunt u altijd bellen met de voorzitter / ouderlid van de MR te weten: Monique Debeij.

GMR
Binnen Prodas is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad actief. Deze werkt bovenschools. Meer info hierover vindt u door hier te klikken.

Mail de MR