Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR BS LeerRijk 2017-2018
De medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar 8 keer bij elkaar gekomen; zes geplande/gebruikelijke vergaderingen en twee extra vergaderingen. Eenmaal i.v.m. de begroting en de onderwijsvernieuwing (groepsdoorbrekend werken) en eenmaal i.v.m. de kennismakingsdagen voor het volgend schooljaar.
De MR adviseert en/of beslist mee over allerlei schoolzaken, met name op het gebied van beleidszaken. Hieronder worden enkele onderwerpen beschreven die dit schooljaar aan de orde zijn gekomen.

*Samenstelling MR
In dit schooljaar is er geen wijziging geweest in de bezetting van de MR. Chantal Janssen is voorzitter gebleven en Monique Debeij heeft de functie van secretaris vervuld. Het aankomend schooljaar (2018-2019) zal Ans de MR verlaten, zij gaat met pensioen. Ten tijden van het schrijven van dit verslag is nog niet bekend wie haar plek zal overnemen. Het komende schooljaar zullen er verkiezingen worden gehouden voor één of twee nieuwe leden van de MR (oudergeleding). Voor Esther Verhees is dit het laatste jaar in de MR omdat haar zoon in groep 8 zit en BS LeerRijk dus zal verlaten. Bij voldoende animo van nieuwe kandidaten, zal ook Chantal Janssen de MR verlaten vanwege het verstrijken van de zittingstermijn (4 jaar).

*Schoolgids
De schoolgids is aangepast en geactualiseerd. En daarna goed bevonden.

*Schoolplan
Het schoolplan is bekeken en goed bevonden.
Er stonden dit jaar twee punten in het schoolplan. Dit wil niet zeggen dat school geen aandacht heeft voor andere dingen. Zo wil BS LeerRijk een echte ‘leesschool’ zijn en blijven en blijft de aandacht voor het lezen dus een belangrijk item.

 1. Onderwijsvernieuwing:
  De leerkrachten zijn erg tevreden over de ingezette weg van vernieuwing waarmee vorig jaar een begin is gemaakt (Veerkrachtgroep). Dit jaar stonden er drie executieve functies (respons-inhibitie, flexibiliteit en werkgeheugen) op het programma. Omdat halverwege het schooljaar blijkt dat drie executieve functies niet haalbaar is, is er voor gekozen om de laatste executieve functie (werkgeheugen) waarmee men zou starten, door te schuiven naar het volgend schooljaar.
   
 2. Rekenen op de rails:
  De methode Wizwijs is in alle groepen geïmplementeerd. Het team (en volgens het team ook de kinderen) is tevreden over de methode.

*Meerjarenplan school
Anke heeft dit jaar een begin gemaakt met het meerjarenplan (2018-2020) van school. Tijdens de schoolvakantie is er iemand van buiten school ingehuurd (Miranda Peeters) om het plan te controleren, structureren en redigeren. De oudergeleding is niet tevreden over het concept wat er tot nu toe ligt. Er staan goede dingen in maar het is niet overzichtelijk en zonder enige structuur/samenhang.

*Groepsoverstijgend werken
Het team wil in het schooljaar 2018-2019 graag groepsoverstijgend gaan werken met ‘leerrijke momenten’. Deze ontwikkeling komt laat in het schooljaar aan de orde in de MR (maart 2018). Daardoor maakt met name de oudergeleding van de MR zich zorgen of het haalbaar is om in het nieuwe schooljaar hier al mee te starten. Na veel overleg over en weer, heeft het team er op het laatste moment voor gekozen om in het nieuwe schooljaar te starten met het groepsoverstijgend werken en wel één uur in de middagen (dus maandag, dinsdag en donderdag). Ook zal er aan het begin van het schooljaar een klankbordavond voor ouders over dit onderwerp worden georganiseerd. Feit blijft dat de MR op het einde van dit schooljaar (2017-2018) nog geen instemming heeft gegeven voor deze onderwijsverandering.

*Activiteitenkalender
Er is bekeken of er binnen de MR gewerkt kan worden met een activiteitenkalender. Nadat enkele leden zich hierin hebben verdiept, blijkt dat het vooral veel papierwerk zal geven. Er wordt wel besloten dat iedereen een actievere rol zal innemen binnen de MR. Bijvoorbeeld dat men zelf met onderwerpen komt. Er is ook een concept jaaragenda gemaakt (basisagenda met mogelijkheid om onderwerpen toe te voegen).

Er is tijdens de vergaderingen veel gesproken over een meer constructieve vorm van samenwerken, van het eerder betrekken en beter meenemen van de MR. Met name de oudergeleding heeft er op aangedrongen dat school de MR tijdiger meeneemt in bijvoorbeeld een plan. En dat stukken die nodig zijn voor een vergadering tijdig worden aangeleverd. Dit zal de doelmatigheid van de MR vergaderingen zeker ten goede komen.

De personeelsgeleding heeft voorgesteld om komend schooljaar na iedere teamvergadering de oudergeleding (mondeling) op de hoogte te stellen van de besproken onderwerpen bij de vergadering.

*Eindtoets groep 8
Vorig schooljaar is al gekeken of de eindtoets van groep 8 dit schooljaar anders kan (andere toets dan Cito of eventueel digitaal). Destijds is besloten om dit jaar hier opnieuw naar te kijken. De MR heeft na overleg ingestemd en ervoor gekozen om dit jaar Route 8 (digitaal en adaptief) als eindtoets af te nemen. De toets is goed bevallen bij de leerlingen (en school) en de leerlingen hebben de toets goed gemaakt.

*Schoolplein
Een aantal ouders heeft het plan opgepakt om te bekijken of het mogelijk is het schoolplein te vernieuwen en daarmee aantrekkelijker te maken voor de kinderen (ook na schooltijd). School heeft Compan in de hand genomen om dit plan te begeleiden. Er is dit schooljaar een plan ontworpen, waar de MR mee heeft ingestemd. Uitgangspunt van het plan is om een natuurlijke, leerzame en leuke plek te creëren voor de kinderen, ook voor na schooltijd. De volgende stap zal zijn om voor dit ontwerp de financiële middelen bij elkaar te krijgen. Daarnaast is de gemeente Someren, in samenwerking met school begonnen, met het aanpassen van het gebied rondom de vijvers aan beide zijden van de van Gijselstraat. Ook hier zullen leuke dingen ontwikkeld worden voor kinderen.

*Tevredenheidsonderzoek
Dit schooljaar is er aan het begin van het schooljaar (vanuit Prodas) een tevredenheidsenquête afgenomen onder zowel de leerkrachten, leerlingen en ouders. Belangrijkste knelpunten die daarbij naar voren zijn gekomen:

 • communicatie; met name de communicatie van school richting ouders;
 • hygiëne van de toiletten.

Voor beide knelpunten heeft school actie ondernomen.

De MR heeft besloten om regelmatig een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief om ouders op de hoogte te houden van de items die de MR bespreekt.

*Veiligheid
Vanuit een aantal ouders is de vraag gekomen of school wil kijken naar de veiligheid op BS LeerRijk. Anke heeft de MR, OV en leerkrachten zelf gevraagd hierover mee te denken. Er is contact geweest met de gemeente Someren, brandweer, politie. En er is overleg geweest met collega‘s van andere scholen. Uiteindelijk zijn er een aantal dingen aangepast (o.a. vergunning en slot op deur). Het team gaat bekijken of het een optie is dat vanaf volgend schooljaar de school overdag (tijdens de lessen) nog maar via één deur van buitenaf toegankelijk zal zijn (deur bij groep 6-7).

*Begroting
Vorig jaar heeft Prodas gekozen voor een nieuwe systematiek binnen Prodas voor de begroting. Voorheen was er zowel een schooljaarbegroting als een kalenderjaarbegroting. Nu is er voor gekozen om te werken met een kalenderjaarbegroting en formatieplanning. Ook dit jaar kwam de begroting te laat. Carla Manders van Prodas is wederom uitleg komen geven over de nieuwe systematiek van de begroting. Er zijn enkele aanpassingen gedaan waardoor de begroting wederom niet helemaal goed te vergelijken was met de begroting van vorig jaar. Deze aanpassingen waren volgens Carla nodig om de begroting nog meer transparant en eenduidig (tussen de scholen) te krijgen.

*Formatie
Aan het einde van schooljaar 2017-2018 hebben 24 kinderen de school verlaten. Schooljaar 2018-2019 start met 209 kinderen, verdeeld over 9 (basis)groepen. Er zullen (tot nu toe bekend) 16 instromers bij komen. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie. Conciërge Peter heeft in januari afscheid genomen, hij is met pensioen gegaan. Daarvoor in de plaats is Jos gekomen. Ook Ans heeft op het einde van het schooljaar afscheid genomen van BS LeerRijk vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens heeft Janneke de school verlaten; zij gaat komend schooljaar bij Het Talent in Asten werken.
Nathalie is dit schooljaar terug gekomen na haar ziekte- en zwangerschapsverlof. Els en Lisa zijn dit schooljaar met zwangerschapsverlof gegaan. Zij zullen gedurende het volgende schooljaar weer terugkomen. Marioleine neemt zolang de IB-taken van Els over. Er zal in het schooljaar 2018-2019 een aantal nieuwe leerkrachten starten: Silke en Renee. Kees en Jerom zullen tijdelijk vervangen. Geert komt gedurende het hele jaar twee dagen stage lopen in groep 8.

*Vakantierooster en studiedagen
De vakanties zijn bekend gemaakt en de studiedagen vastgesteld.

*Kennismakingsdagen/kamp
Aan het einde van het schooljaar heeft het team besloten om aan het begin van het volgend schooljaar niet meer op kamp te gaan maar in plaats daarvan een kennismakingsdag te organiseren. Dit was een plotselinge beslissing. Na overleg met en op aandringen van de MR is besloten om komend schooljaar toch voor de groepen 3 t/m 7 een kamp te organiseren. Voor groep 1 en 2 zal er een activiteit op school zijn. Groep 8 gaat op schoolverlaterskamp aan het einde van het schooljaar.
Komend schooljaar zal d.m.v. een enquête onder ouders bekeken worden wat de opties voor het schooljaar 2019-2020 zullen zijn (bijv. kennismakingsdag, schoolreis, kamp).

*Overig
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:

 • AVG (nieuwe wet persoonsgegevens);
 • Verzuim leerkrachten BS LeerRijk;
 • Kennismaking met Ad Crommentuijn (nieuwe contactpersoon GMR);
 • Inspectie dyslexie;
 • Bijna alle leden van de MR zijn 30 november aanwezig geweest bij de thema-avond van de GMR;
 • Chantal, Monique en Esther hebben in maart de ‘MR verdieping’ cursus gevolgd;
 • Chantal heeft 1 keer overleg gehad met de voorzitter van de OV en Anke. Dit hebben zowel beide voorzitters als Anke, als positief en nuttig ervaren. De tweede vergadering die gepland stond, kon helaas niet doorgaan;
 • De laatste vergadering is gezellig afgesloten met de OV.

Na een druk en bewogen jaar voor de MR, beginnen we met goede moed en positieve energie aan het nieuwe schooljaar. We nemen uw mening als ouders/verzorgers absoluut ter harte en zullen u middels de website van school blijven informeren over de activiteiten van de MR.

Ga terug