Jaarverslag MR 2018-2019

De medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar 6 keer bij elkaar gekomen.
De MR adviseert en/of beslist mee over allerlei schoolzaken, met name op het gebied van beleidszaken. Hieronder worden enkele onderwerpen beschreven die dit schooljaar aan de orde zijn gekomen.

*Samenstelling MR
Dit schooljaar heeft Anne Bongers haar intrede gedaan bij de MR. Chantal Janssen is voorzitter gebleven en  Monique Debeij heeft ook dit jaar de functie van secretaris vervuld.
Aan het einde van het schooljaar nemen Esther Verhees  en Chantal Janssen afscheid van de MR. Esther verlaat na 3 jaar de MR omdat haar zoon in groep 8 zit en naar de middelbare school gaat. Voor Chantal zit de zittingstermijn van 4 jaar erop; zij stelt zichzelf niet herkiesbaar. Wel zal zij nog enkele vergaderingen aanwezig zijn om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Na een oproep in de nieuwsbrief voor nieuwe ouders in de MR hebben zich Elke Wirtz en Frits Hurkmans aangemeld. Omdat er ook 2 plekken vrijkomen in de MR, zijn er geen verkiezingen nodig geweest.
Komend schooljaar zal Paula de functie van voorzitter op zich nemen. Ger wordt secretaris.

*Schoolgids
De schoolgids is aangepast en geactualiseerd. En daarna goed bevonden.
Gezien de vele veranderingen die er aan de gang zijn en aan zitten te komen, is het verstandig dat de MR de schoolgids grondig nakijkt het komende schooljaar.

*Schoolplan
Het schoolplan is bekeken en goed bevonden.
Het jaarplan is gebaseerd op de 7 pijlers van LeerRijk. Daarbij was vooral de ‘why’ heel sterk. Evenals de pijlers en de visie. Het plan miste in beginsel een concretiseringsslag. Hier is het team mee aan de slag gegaan (o.a. tijdens de powermomenten).

Het plan omvat:

 • Aanpak dalende Cito opbrengsten;
 • LeerRijke momenten Groepsoverstijgend werken (gr 4-8);
 • LeerRijke momenten Hoekenrijk (gr 1-3);
 • LeerRijke momenten ICT;
 • LeerRijke momenten Speelplaats;
 • TeamPowerTime;
 • Oriëntatie nieuwe lesmethode groep 3;
 • Borging voortgang (VVTO, Begaafdheid, WTO, Rekenen, Lezen, Identiteit);
 • Lessen in geluk: uitgesteld.

*Meerjarenplan school

Vorig schooljaar had Anke (directeur) een begin gemaakt met het meerjarenplan (2018-2020) van school. Tijdens de zomervakantie is er iemand van buiten school ingehuurd (Miranda Peeters) om het plan te controleren, structureren en redigeren. Het plan zag er goed uit, maar kon nog verbeterd worden wat betreft het overzicht en de structuur van het stuk. Dit hebben Nicole (interim directeur) en het team nog opgepakt en aanpassingen aangebracht. Uiteindelijk werd meer duidelijk welke kant het team op wil. Het plan is nu een door het team gedragen plan.

*Begroting
De begroting heeft de MR op tijd ontvangen. Samen met Nicole hebben we vooral gekeken naar de begroting m.b.t. het beleid en welke mogelijkheden hier waren.

*Rapport
Op het einde van het schooljaar worden ook de grafieken van de Cito resultaten aan het rapport toegevoegd en meegestuurd.

*Groepsoverstijgend werken
Het team heeft na de herfstvakantie een start gemaakt met het groepsoverstijgend werken en wel één uur op 2 middagen (maandag en donderdag). Hierbij werken groepen 1-3 samen,  4-5 en 6-8. De geplande klankbordavond hierover voor ouders aan het begin van het schooljaar kwam door omstandigheden (ziekteverlof Anke) te vervallen.
Er zijn dit schooljaar 3 periodes geweest van 4 weken waarbij kinderen aan de slag zijn gegaan met een thema. Na elke periode is het groepsoverstijgend werken geëvalueerd door zowel de leerkracht als de kinderen.
Elke vergadering van het afgelopen schooljaar heeft de nieuwe onderwijsontwikkeling op de agenda van de MR gestaan.

*Werkdrukverlaging
Iedere school in Nederland zal vanaf schooljaar 2018-2019 van de overheid ontvangen om de werkdruk te verlagen. Dit bedrag zal het komende jaar verhoogd worden. LeerRijk heeft een plan gemaakt hoe dit geld ingezet kan worden. Er wordt voor gekozen om het geld vooral in te zetten voor extra personele bezetting. Daarnaast zijn er een aantal Chromebooks aangeschaft. Komend schooljaar zal het geld met name gebruikt worden voor extra personele bezetting.

*Opbrengsten Cito
Er is op LeerRijk een dalende trend zichtbaar in de opbrengsten (resultaten) van de Cito-toetsen (LLVS) op alle gebieden. Er is een werkgroep opgericht die gaat onderzoeken waar dit door komt. Op grond van dit onderzoek is een actieplan opgesteld waarbij bepaald is dat men eerst ‘spelling’ en ‘begrijpend lezen’ gaat aanpakken. Aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van de laatste uitslagen van de Cito-toetsen bekeken welk effect het actieplan heeft gehad.
De OMR brengt onder de aandacht dat er verschil is de werkwijze van individuele leerkrachten, in de manier waarop er les gegeven wordt. Natuurlijk moet iedere leerkracht zichzelf kunnen blijven maar het zou prettig zijn als er een doorlopende rode draad zichtbaar is. Dat maakt het voor kinderen duidelijker.

*Schoolplein
Er is een plan gemaakt om het schoolplein te vernieuwen. Uitgangspunt van het plan is om een natuurlijke, leerzame en leuke plek te creëren voor de kinderen, voor en na schooltijd.
Dit schooljaar zijn er allerlei acties georganiseerd om voor dit ontwerp de financiële middelen bij elkaar te krijgen.
Al deze acties samen hebben een bedrag opgeleverd van ongeveer € 7.000,00. Dit is ruim 13% van het benodigde bedrag. Verder is er door school € 10.500,00 bijgelegd en deed de oudervereniging een bijdrage van € 2.000,00, hetgeen samen nog eens ca. 24% vormt van het benodigde bedrag. Het overige is gedekt door sponsoren en bijdragen uit diverse subsidies en fondsen.
De werkzaamheden zijn aan het eind van het schooljaar gestart en voltooid tijdens de zomervakantie.

*IHP
Er is overleg geweest tussen de directeuren van alle basisscholen van (groot) Someren, Jacqueline Ketelaars en de Gemeente Someren. Daarbij zijn 3 scenario’s besproken.
In de notulen van de GMR staat dat er eind februari 2019 een analyse klaar ligt.
Bekend is dat er geen vierkante meters bijgebouwd gaan worden. Er zullen wel verbouwingen of nieuwbouw plaatsvinden. LeerRijk komt hiervoor over 5-6 jaar in aanmerking. In de tussentijd zal er (samen met de Mariaschool en de Diamant) goed gekeken moeten worden hoe omgegaan moet worden met het stijgende leerlingaantal op LeerRijk.

*Kennismakingsdagen/kamp
Dit schooljaar is er gesproken over het schoolkamp en de kennismakingsdag. Er is onder ouders een enquête gehouden om te bekijken waar zij de voorkeur aan geven. Een werkgroep, bestaande uit 2 leerkrachten, een lid OMR en een lid OV, heeft de uitkomsten van de enquête geanalyseerd.
Vanaf komend schooljaar zullen de groepen 1 t/m 4 een kennismakingsdag hebben; de groepen 5 t/m 8 gaan op kamp, waarbij groep 8 op eindkamp gaat. Of er nog ooit een schoolreisje terugkomt is de vraag.

*Formatie

Het schooljaar 2018-2019 is gestart met 210 kinderen. Daarbij kwamen 26 instromers. Er waren 3 kleutergroepen (groep 1 en 2) en van de groepen 3 t/m 8 was er van elk één groep. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 hebben 25 kinderen de school verlaten.
Schooljaar 2019-2020 start met 219 kinderen, verdeeld over 9 (basis)groepen. Er zullen ongeveer 14 instromers bij komen. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie.
In het schooljaar 2018-2019 is een aantal nieuwe leerkrachten gestart: Renee Wilmsen en Silke Driessen. Jolanda Verstappen is als administratief medewerkster en Jamie Koolen als onderwijsassistente toegevoegd aan het team.
Geert van der Velden heeft gedurende bijna het hele jaar twee dagen stage gelopen in groep 8 als leerkracht in opleiding.
In de kleutergroepen zijn er vanwege ziekte veel wisselingen geweest van leerkrachten.
Vanwege het ziekteverlof van Anke heeft Nicole Peeters t/m april haar functie waargenomen.
Conciërge Jos Willemsen gaat LeerRijk verlaten. Er moet nog naar een vervanger gezocht worden.

*Vakantierooster en studiedagen
De vakanties zijn bekendgemaakt en de studiedagen vastgesteld.

*Relatie MR
Dit schooljaar is gesproken over een constructievere vorm van samenwerken binnen de MR, Het bespaart tijd en energie als de MR tijdig betrokken wordt bij het beleid en hierin meegenomen wordt door school. Er wordt gewerkt aan een goede samenwerking binnen de MR.

*Overig
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:

 • Verzuimbeleid;
 • Veiligheid op school (tijdens schooltijden nog één deur open);
 • Nieuwe website;
 • Evt. lesuitval bij ziekte leerkracht (Prodasbeleid);
 • Typecursus;
 • Verkiezingen OMR/PMR;
 • Bijna alle leden van de MR zijn 6 november en 16 april aanwezig geweest bij de thema-avonden van de GMR;
 • Chantal heeft 2 keer overleg gehad met de voorzitter van de OV. Het eerste overleg was samen met Nicole, het tweede overleg was samen met Nicole en Anke.
 • De laatste vergadering is gezellig afgesloten met de OV.

Na een druk en bewogen jaar voor de MR, hopen we dat het volgend jaar constructief verloopt.
We nemen uw mening als ouders/verzorgers ter harte en zullen u middels de website van school blijven informeren over de activiteiten van de MR.

Ga terug