Jaarverslag MR 2019-2020

De medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar 6 keer bij elkaar gekomen.
De MR adviseert en/of beslist mee over allerlei schoolzaken, met name op het gebied van beleidszaken. Hieronder worden enkele onderwerpen beschreven die dit schooljaar aan de orde zijn gekomen.

*Samenstelling MR
Paula Verstappen heeft tijdens de eerste vergadering aangegeven uit de MR te stappen, waardoor de functie van voorzitter weer vacant is geworden. Uiteindelijk is Monique Debeij bereid gevonden het voorzitterschap weer op zich te nemen. Ger Vranken blijft de secretaris. De plek van Paula is vanuit het team ingenomen door José Cuppen.
Naast Ger en José zit namens het team nog Anne Borgers in de MR en naast Monique worden de ouders vertegenwoordigd door Frits Hurkmans en Elke Wirtz. José, Anne, Frits en Elke hebben daarnaast een basiscursus ‘MR’ gevolgd.
Aan het eind van het schooljaar was Monique aftredend. Zij stelde zich herkiesbaar. Na een oproep aan de ouders van LeerRijk zijn geen nieuwe kandidaten gemeld. Hierdoor zal Monique in het nieuwe schooljaar starten aan een nieuwe periode en blijft zij ook nog voorzitter.

Enkele onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

*Schoolgids
De schoolgids is aangepast en geactualiseerd. En daarna goed bevonden. Op directieniveau wordt gekeken naar een andere opzet voor de schoolgids, maar hieruit zijn nog geen concrete stappen gekomen.

*Schooljaarplan
Dit komt voort uit het meerjarenplan. Wat beleid betreft kan de MR zich hierin vinden. Wel is vanuit de OMR een aantal punten aangedragen die het plan duidelijker maken voor de ouders.

*Begroting
Het deel van de begroting waar de MR over kan gaan, is niet zo groot. Het gaat dan vooral over de beleidsagenda en de kosten die daarvoor worden opgenomen. Dit gaat nu vooral over invoering van een methode GOW, ondersteuning in de digitale leeromgeving en het werken naar een goede groepsdynamiek.

*Kennismakingsdagen/kamp
Hierover is vorig jaar besloten om met groep 3 en 4 niet op kamp te gaan. Dit is prima bevallen. De hiervoor in de plaats gekomen kennismakingsdag heeft voldoende opgeleverd voor de leerkracht. In de overige groepen is de hulp van ouders voldoende gebleken. Voor het schooljaar 2020-2021 is i.v.m. corona besloten de kampen af te lassen.

*Groepsoverstijgend werken
Dit onderwerp is regelmatig op de vergadering aan de orde geweest. Leerkrachten zijn op diverse scholen gaan kijken, gericht op een aantal gekozen methodes. Op school is in dit schooljaar een proef gedaan met de methode Blink. De eerste bevindingen hiervan waren niet unaniem. Kanttekening is dat de methode zonder echte begeleiding is uitgeprobeerd en dit lijkt toch wel heel wenselijk te zijn. In het schooljaar 2020-2021 wordt daarom nogmaals een proef gedaan met Blink. Dit wordt nu vooraf met een extern adviseur voorbereid op een studiedag. Deze adviseur blijft ook gedurende de proefperiode begeleiding geven.

*Werkdrukverlaging
De gelden die voor dit schooljaar beschikbaar waren, zijn voor het grootste deel ingezet om extra personeel te kunnen inzetten. Hierdoor hebben de leerkrachten extra ambulante tijd voor administratieve zaken gekregen. Daarnaast is ook extra inzet van een onderwijsassistent, die ondersteunt in de begeleiding van individuele of kleine groepjes leerlingen. Het personeel kiest samen hoe de gelden worden ingezet.

*IHP
Het IHP is regelmatig besproken. De vorderingen hierin zijn nog klein. Aan het eind van het schooljaar zijn er een aantal scenario’s  overgebleven waar verder onderzoek naar gedaan wordt. Vanuit LeerRijk heeft de MR nogmaals benadrukt dat ook gekeken moet worden naar de situatie op korte termijn en niet alleen voor over 5 jaar. Knelpunt is en blijft het grote aantal aanmeldingen op LeerRijk en de krappe ruimte van het gebouw om deze leerlingen goed te kunnen bedienen.

*Schoolplein
Het vernieuwde schoolplein is aan het begin van het schooljaar gereed gekomen. Er is ook een feestelijke opening geweest. In verband met een deelsponsoring door Jantje Beton, wordt er wel nog een tegenprestatie vanuit LeerRijk verwacht. Onder meer door de coronacrisis is dit niet meer gelukt en zal de werkgroep in het schooljaar 2020-2021 nog met een voorstel komen om hieraan tegemoet te komen.

*Takenbeleid personeel
Er is een nieuw softwarepakket (Cupella) in gebruik genomen om de schooltaken van ieder teamlid in beeld te krijgen. Dit zal gedurende dit schooljaar een duidelijk beeld moeten geven van de verdeling van taakuren. In het schooljaar 2020-2021 kan dit dan volledig operationeel zijn.

*Inlooptijd
Het team, MR en OV hebben de inloop besproken. Bij alle drie de groepen is dit met een zelfde werkvorm gedaan. De uitkomst hiervan was behoorlijk eenduidig. Hieruit is uiteindelijk een besluit gekomen, waarbij de inlooptijd wordt beperkt tot de eerste week na iedere vakantie. Uiteindelijk verwacht iedereen hierdoor meer rust in de school te krijgen en is er ook minder belasting van de ouders, doordat zij zich minder snel verplicht voelen om bij de inloop fysiek in school aanwezig te zijn. Met name bij meer kinderen uit één gezin is dit vaak een hele opgave.

*Formatie
Het schooljaar 2019-2020 is gestart met 219 kinderen. Daarbij kwamen 12 instromers. Er waren 3 kleutergroepen (groep 1 en 2) en van de groepen 3 t/m 8 was er van elk één groep. Aan het einde van schooljaar 2019-2020 hebben 18 kinderen de school verlaten.
Schooljaar 2020-2021 start met 224 kinderen, verdeeld over 10 (basis)groepen. Er zijn dan 3 kleutergroepen (groep 1 en 2), 2 groepen 3 (i.v.m. het hoge aantal groep 3 kinderen) en van de groepen 4 t/m 8, zal er van ieder één groep zijn). Om ruimte te maken voor de 10e groep, wordt de speelzaal komend schooljaar ingezet als kleuterlokaal.
Er zullen ongeveer 30 instromers bij komen. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met de formatie.
In het schooljaar 2019-2020 zijn geen nieuwe leerkrachten gestart. Wel is er een extra onderwijsassistente bij gekomen: Mayke de Jong.
In de kleutergroepen zijn er vanwege ziekte veel wisselingen geweest van leerkrachten.
Vanwege het ziekteverlof van Anke heeft Linda Janssen vanaf maart haar functie waargenomen.
Als conciërge is Mireille Vossen aangenomen.
Er zijn aan het eind van het schooljaar 18 groep 8 kinderen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

*Vakantierooster en studiedagen
De vakanties zijn bekendgemaakt en de studiedagen vastgesteld.

*Coronacrisis en schoolsluiting
Voor de hele wereld betekende de corona pandemie een flinke aanpassing van het normale leven. Ook Nederland en daarmee LeerRijk bleef dit niet bespaard. Opeens moest er met grote spoed een protocol komen en door allerlei aanpassingen moesten deze ook steeds weer worden aangepast aan de actualiteit. De OMR is ook betrokken geweest bij het opstellen van deze protocollen. Fijn om te zien dat je samen in een heel korte tijd in staat bent de juiste afspraken te maken.
Aan het eind van het schooljaar zijn we nog steeds niet af van bijzondere maatregelen.

*Overig
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
   - Verzuimbeleid;
   - Scholingsbeleid;
   - Verkiezingen OMR/PMR;
   - De laatste vergadering is door de coronacrisis dit jaar helaas niet afgesloten met de OV. Wel was
     er een hartelijk welkom bij Monique thuis voor de MR-leden.

We nemen uw mening als ouders/verzorgers ter harte en zullen u middels de website van school blijven informeren over de activiteiten van de MR.

Ga terug