Over ons

Onze visie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en steeds ingrijpender. Veranderingen in de maatschappij hebben gevolgen voor de eisen die aan de scholen worden gesteld, want een school is geen geïsoleerde instelling maar maakt deel uit van een snel veranderende omgeving. Als de leerkrachten en leerlingen de klas inkomen, nemen ze de samenleving mee naar binnen. Aan de school de opgave om daarop in te spelen.

Leerlingen worden voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. We willen de leerlingen uitdagen een actieve rol te (willen) spelen in een continue veranderende en complexe samenleving. Verschillen worden als inspiratiebron gezien en gebruikt als uitgangspunt. Door samen te leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. We willen samen met de leerlingen zaken ontwikkelen als eigenwaarde, kritisch denken, emotionele intelligentie, sociale vaardigheden, een growth-mindset, executieve functies om een verschil te maken in de wereld. Hierin werken ouders en school samen aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het stimuleren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit zichzelf te halen.

Elke dag streven wij als team ernaar om LeerRijk een stap dichter bij deze visie te brengen.

LeerRijke momenten: onze droom  

Bs LeerRijk is een school met een optimistische blik die de talenten van kinderen ziet.

Daar beoefenen de leerkrachten het gelukkigste vak ter wereld: het begeleiden van kinderen naar een mooie toekomst. 

Dat is ook waar we voor staan: wij zijn een gelukkige school met gelukkige leerlingen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders.

Onze identiteit

De identiteit van Bs LeerRijk is verbonden met zowel de protestants-christelijke als de katholieke traditie. Ieder mens, willekeurig welk geloof hij/zij aanhangt, protestants, katholiek of anders, geeft op één of andere manier zelf vorm aan zijn/haar geloof dat mede gebaseerd is op de eigen kijk op het leven. Elke tijd en levensfase van een mens vraagt opnieuw om een eigentijdse en persoonlijke invulling hiervan. Het actueel houden vraagt om bezinning, reflectie en vernieuwing. In deze dynamiek wil Bs LeerRijk staan. 

Het karakter van de school, komt tot uiting in de sfeer van rust en de open houding ten opzichte van de mensen die de school betreden. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan en kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Wij staan regelmatig stil bij de dagelijkse gang van zaken binnen en buiten de school.

De methode Trefwoord gebruiken wij ter ondersteuning om op eigentijdse wijze invulling te geven aan de christelijke identiteit van de school. Zo begint elke groep iedere morgen met een les uit Trefwoord. De eerste les van een nieuw thema starten we met alle kinderen in de aula. Op toerbeurt presenteren de leerkrachten deze les, vaak met hulp van en in interactie met de leerlingen.

Naast verschillende andere vieringen die bij onze identiteit horen, vieren we twee christelijke feesten, het Kerstfeest en het Paasfeest met ouders en kinderen. 

Vanuit onze christelijke identiteit proberen wij de leerlingen bepaalde waarden bij te brengen. Dat zie je terug in het pedagogisch klimaat. Het gaat dan om zaken als: leren elkaar te accepteren, leren rekening houden met elkaar, respectvol leren omgaan met elkaar, elkaar leren helpen, zorgzaam zijn voor elkaar en leren geen kinderen buiten te sluiten. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld (voorleven), door leerlingen terecht te wijzen en door daarover met leerlingen te praten.

Nieuwsgierig naar de rest?

Neem contact met ons op